KLC-ambassadørnetværk

Viborg Kommune har etableret interne netværk for den åbne skole og dagtilbud.

Deltagere i netværkene benævnes KLC-ambassadører, da de har en central rolle i forhold til Viborg Kommunes åben skole-initiativ og platformen www.klcviborg.dk, som samler og formidler en lang række tilbud fra eksterne læringsmiljøer for børn og unge fra 0-18 år.

På skoleområdet består netværket af repræsentanter fra de 26 folkeskoler og faciliteres af Viborg Kommunes pædagogiske konsulent for den åbne skole. Netværket er skabt med henblik på videndeling og lokal forankring. En ambassadør kan være lærer, pædagog eller pædagogisk leder.

Ambassadørerne skal inspirere kolleger til at benytte det omgivende samfund, orientere sig på www.klcviborg.dk og videreformidle de forløb, som eksterne aktører har åbnet døren til. Ambassadøren er en ’sammenhængsmester’, som er god til at se på tværs af fag og medtænke alle skolens klassetrin. Han/hun har en fornemmelses af, hvad kolleger og forskellige årgange er optaget af, og har lyst til at inspirere kollegerne og understøtte, at den åbne skole bidrager meningsfuldt til undervisningen på skolen og dermed til elevernes læring, trivsel og dannelse. I netværket videndeles om, hvorledes den åbne skole løbende kan komme på dagsordenen i relevante fora lokalt og centralt.

KLC –ambassadørnetværket har en vigtig rolle som sparringspartner for de eksterne udbydere, således at forløbene på platformen bliver udviklet med et læringsperspektiv, som rammer skolens behov og fokusområder. 

På dagtilbudsområde er der ligeledes et ambassadørnetværk med samme ambition og indhold. Dette netværk består af en lederrepræsentant fra de 5 områder og en repræsentant fra de selvejende institutioner.