Gratis

Landskaber og naturtyper

Beskrivelse

Besøget på Naturskolen kan enten omhandle flere naturtyper, eller tage udgangspunkt i en enkelt naturtype, som der arbejdes mere indgående med.

Aktiviteter

Fokus aftales inden dagen med naturvejlederen og kan være enten:

  • Heden
  • Stranden
  • Mosen
  • Skoven
  • Eller en anden naturtype efter jeres valg.

For elever på mellemtrinet kan der være fokus på at beskrive den valgte naturtype og genkende elementer i denne. Gennem aktive lege arbejder vi med grundlæggende artskendskab inden for flora og fauna, og hvis muligt udfører vi naturpleje af det valgte område.

For elever i udskolingen kan vi arbejde med at sammenligne forskellige naturtyper og bedømme kvaliteten af disse gennem undersøgelser af flora og fauna i området. Vi kan arbejde med artskendskab, områdets økologi og naturpleje.

Forberedelse

Inden jeres besøg kan I have arbejdet med lokale landskaber eller naturtyper. I kan have arbejdet med begreber som arter, systematik, økologi, biodiversitet eller omsætning. Måske har I arbejdet indgående med bestemte dyr eller planter inden besøget.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med nye eller kendte begreber fra besøget på Naturskolen. I kan inddrage apps som NaturTjek eller Naturbasen i arbejdet. I samarbejde med historielæren kan I arbejde med den kulturhistoriske påvirkning af forskellige landskaber og naturtyper. I kan perspektivere til nationale eller internationale problemstillinger inden for klima- og biodiversitetsdebatten.

Bevægelse: I skal forvente et højt aktivitetsniveau

Stikord: Artskendskab, økologi, kulturhistorie

Formål

Formålet med aktiviteterne er, at eleverne opnår en forståelse af og viden om forskellige danske landskabs- og naturtyper.

I natur/teknologi arbejdes der med kompetcenceområdet "Undersøgelse", hvor eleven opøver kompetencet til at designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotese dannelse.

I biologi arbejdes der med færdigheds- og  vidensmål under undersøgelse i naturfage. Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Denne aktivitet kan laves flere steder i kommunens natur.