Gratis

Skoven - en mærkelig størrelse

Børn i skoven

Beskrivelse

Vi omgiver os med naturtypen skov, men er en skov bare en skov, eller findes der forskellige former for skov og i så fald, hvordan skelner man dem fra hinanden?
Betyder jordbunden og dens beskaffenhed noget for skoven og de planter der vokser der?
Har skoven altid set ud som den gør i dag? Hvordan udnytter vi skoven som ressource, og er den bæredygtig?

Aktiviteter

Naturvejlederne kan komme ind på følgende:

Lære om trækendskab og frøspredning gennem føle, røre og små opgaver

Lære om forskellen på naturtyperne, skov, eng, moser osv

Samle og bestemme planter ved brug af planteark og bøger

Komme ind på kulturhistorien og myter forbundet med skoven

Fælde træ, lave snitteværksted eller brænde og lære om skoven som ressource

Udøve naturpleje og fjerne invasive og uønskede arter med håndværktøj

lære om de forskellige kredsløb der finder sted i skoven og selv finde dem

lære om forskellige skovtyper ved vandretur gennem landskabet

lære om skovens fauna ved insektfangst og bestemmelse af disse, samt finde spor fra skovens øvrige beboere.

lære om love og regler for færdsel i naturen og diskutere fornuften i disse

Bevægelse: Forvent dage høj bevægelse

Stikord: Skov, skovbrug, naturpleje, træer, bæredygtighed

Forberedelse

Inden jeres besøg kan I arbejde med skove i lokalområdet. Hvad kendetegner en skov? 
I har arbejdet med begreber som arter, økologi, biodiversitet, bæredygtighed eller forskellige skovtyper.
Hvordan har man brugt skoven og hvordan bruger man den nu?

Fortæl naturvejlederen, hvad i har haft fokus på og hvilke områder I særligt ønsker, at beskæftige jeg med på dagen.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Hvad er et bæredygtigt materiale?
Undersøg naturens ressourcer: Træ, salt, sand, ler mm. og find ud af hvordan de bruges mest bæredygtigt. Og er der alternativer?

Snak om hvorfor det er vigtigt at vi har skov og hvorfor vi skal pleje skoven og ikke bare lade den passe sig selv?

Snak om agerbrugets indvirkning på de danske skove og diskuter hvad der er vigtigt, skov kontra agerbrug?

Formål

Der er skov mange steder i dag og skov inddeles i forskellige typer baseret på sammensætnigen af arter. Eleverne får i forløbet et indblik i forskellige skovtyper og lærer dermed at en skov ikke bare er en skov. Eleven kan se naturen som et stort bæredygtigt ressourcedepot og at vi altid har været og altid vil være afhængig af denne, samt lære om hvor vigtig en ressource skoven har været op gennem tiderne.

Eksempler på elevlæringsmål
- eleven opnår forståelse for, at jordbunden og lokale forhold, kan have en indvirkning på, hvilke arter der kan vokse på et givent sted
- eleven stifter bekendtskab med begrebet naturpleje og at undlades denne, kan naturtyper ændre sig
- eleven forstår hvad en fredning er og hvorfor vi gør det.

Sted

Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg

Undallslund Skov, Kapt. Undallslvej 1, 8800 Viborg

Hjermind Skov, Ulstrupvej 11, 8850 Bjerringbro

Eller en anden dejlig skov I kender.